ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 20.12.2012   № 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про Управління фінансів

Токмацької районної державної адміністрації

Запорізької області

 

 

 

1. Управління фінансів Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області  (далі - Управління) утворюється головою Токмацької районної державної  адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Управління підпорядковане голові Токмацької районної державної   адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту обласної державної адміністрації, актами районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 

4. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної  бюджетної політики на території району.

 

5. Управління виконує такі завдання:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

2) складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд райдержадміністрації;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району;

4) розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

5) здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на території району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

6) розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

7) визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

8) проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

9) прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд райдержадміністрації;

10) участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовка пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання проекту районного бюджету;

11) організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва райдержадміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами райдержадміністрації,  сільських та Молочанської міської рад, матеріалів для підготовки проекту районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами  або для виконання спільних проектів; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

12) перевірка рішень сільських та Молочанської міської рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

13) складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету,  внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

14) затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

15) здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

16) перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного  бюджету;

17) погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів райдержадміністрації;

18) здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;

19) організація виконання районного бюджету, забезпечення разом з органами державної податкової служби, органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

20) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

21) зведення показників місцевих бюджетів, що входять до бюджету району, та подання їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів облдержадміністрації;

22) забезпечення захисту фінансових інтересів держави;

23) підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього районного бюджету;

24) проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;

25) розміщення тимчасово вільних коштів районного  бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

26) розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

27) інформування керівництва райдержадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

28) розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

29) участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури  районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

30) здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

31) застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

32) прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

33) розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

34) забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

35) здійснення інших функцій, пов'язаних з виконанням покладених на нього завдань, визначених чинним законодавством, а саме:  розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Управління, проводить експертизу прийнятих рішень про місцеві бюджети сільських та Молочанської міської рад; бере участь у межах своєї компетенції у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації  тощо.

 

6. Управління  має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від  структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та Молочанської міської рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформацій з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про їх виконання;

2) залучати фахівців структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

 

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби України, органами державної фінансової інспекції  України та територіальними органами Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з відповідним заступником голови облдержадміністрації та з директором Департаменту фінансів облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

 

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної  адміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Токмацької районної державної адміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Токмацької районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

11)  затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Токмацькому районному  управлінні юстиції Запорізької області;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Токмацької районної державної адміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

11. Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника Управління та за погодженням з директором  Департаменту фінансів облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

 

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління, кошторис та штатний розпис Управління визначається та затверджується в установленому порядку.

 

14. Управління, утворене як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

 

Ю.О. Тищенко

 

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB