ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

Про затвердження Положення про управління  агропромислового

розвитку Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                                               26.09.2012 № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", враховуючи наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.2012 № 722 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації":  

 

1. Затвердити Положення про управління агропромислового розвитку Токмацької районної  державної адміністрації  Запорізької області (додається).

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Токмацької районної державної адміністрації від 19.10.2007 № 499 "Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації ", від 16.04.2008 № 186 «Про внесення доповнення до розпорядження голови райдержадміністрації», від 08.07.2008 № 329 «Про внесення змін до Положення про управління агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації».

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                  Ю.О.Тищенко

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

              Розпорядження голови 

                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                  №

                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про управління  агропромислового розвитку

Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

         1. Управління агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області (далі - управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерству аграрної політики та продовольства України.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної  державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями  управління  є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій району;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, кадрового забезпечення агропромислового комплексу.

4) участь у реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;

5) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 

         4. Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

         1) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору  району;

2) бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін, формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові  районної  державної адміністрації і Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу;

3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального економічного та соціального розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

         5) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,  аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

6) формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, бере участь у  здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

         7) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;    вживає заходів в межах повноважень для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

8) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

9) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

         10) сприяє організації відповідно до законодавства роботи з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання;

         11) вносить пропозиції до районної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

         12) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

         13) бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліоративних систем;

         14) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з  питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх  фактичного надходження  до району;

         15) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню в аграрному секторі економіки;

16) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

16) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод, сприяє діяльності громадських об'єднань агропромислового комплексу;

17) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

18) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

         19) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить райдержадміністрації пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

           20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

21) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху сільськогосподарськими машинами та агрегатами;

22) забезпечує разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення відповідних заходів щодо запобігання травматизму невиробничого характеру;

23) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства аграрної політики та продовольства України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

24) забезпечує організацію  виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

25) подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

26) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

27) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

28) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

29) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

30) координує виконання обласних, районних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

31) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

32) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

33) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

34) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

35) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

36) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

37) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

38) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках,  тощо;

39) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

40) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;

41) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного      потенціалу      тварин,      впровадження      новітніх    технологій

виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

42) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

43) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

44) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково - обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

45) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон'юнктури аграрного ринку;

46) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

47) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

48) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

49) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

50) організовує проведення консультацій з громадськістю  з актуальних питань формування та реалізації державної політики на районному рівні відповідно до компетенції.

51) організовує умови для еколого – економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впроваджує прогресивні форми організації управління землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, системи сівозміни, сінокосо – і  пасовищезміни;

52) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

5. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної  державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від  форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної   адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників   громадських  об'єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної  державної адміністрації з питань розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної  державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням відповідного заступника голови районної державної адміністрації та за погодженням із відповідним заступником голови обласної державної адміністрації, який опікує питання агропромислового розвитку та директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Начальник має заступника, який призначається на посаду і звільняються   з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та за погодженням з директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 

         8.  Начальник управління :

         1) здійснює керівництво управлінням , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові інструкції працівників управління  та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління агропромислового розвитку районної державної  адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління ;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління  завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної  державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної  державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях комісій органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної адміністрації, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної  державної адміністрації;

11) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

укладає договори, видає довіреності;

13) діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

14) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

17) забезпечує контроль за здійсненням організаційних заходів стосовно запобігання корупційним та злочинним проявам;

18) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

розподіляє обов'язки між працівниками управління;

         19) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови районної  державної адміністрації;

20) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  управління;

22) забезпечує систематизацію роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації;

23) вирішує інші питання діяльності управління в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

         9. Накази начальника управління  нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Токмацькому районному  управлінні юстиції Запорізької області.

 

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою  районної   державної адміністрації або  директором департаменту агропромислового розвитку облдержадмністрації.

 

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної  державної адміністрації.

 

12. Кошторис видатків, штатний розпис управління затверджується головою районної  державної адміністрації.

 

         13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, власні бланки.

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                  Ю.О.Тищенко

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB