ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

ПОЛОЖЕННЯ

 

про службу у справах дітей

Токмацької районної державної адміністрації

 

 1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації  (далі  -  служба)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації,  який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний  та  підконтрольний голові районної держадміністрації  та  службі  у   справах дітей  обласної державної адміністрації.

 2. Служба у своїй діяльності керується  Конституцією України законами  України,  актами  Президента України і Кабінету   Міністрів   України,   наказами   Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями  голови обласної,  районної державних адміністрацій,    наказами   начальника   служби   у   справах дітей  обласної державної адміністрації.

 3. Основними завданнями служби є:

реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань соціального захисту  дітей  і  запобігання  дитячій бездоглядності та вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і   здійснення   самостійно  та  разом  з  іншими структурними підрозділами  райдержадміністрації, органами місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів   місцевого    самоврядування,    підприємств,    установ, організацій  усіх  форм  власності  у вирішенні питань соціального захисту   дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за  умовами утримання і виховання дітей у   закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистки щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення приоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

             4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

           1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

            2) надає   місцевим   органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

  3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

         5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

           6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у   спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського   піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом  з  відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

          9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною  міліцією  у  справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         10) розробляє та подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

   11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

          12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

         13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

          14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

             15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 

          16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

              17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

              18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

          19) розглядає звернення власника підприємств, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

              20) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

              21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

         5. Служба має право:

        1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади,    органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

        2) отримувати повідомлення від територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

        3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

         4) звертатися до територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

         5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

         6) порушувати перед райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

        7) влаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

        8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

        9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

        10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

        11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

        12) порушувати перед територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

        13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

        14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

        15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

        16) визначати потребу в утворені спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей;

        17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

        18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

          6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

               7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням відповідного заступника голови райдержадміністрації та за погодженням з відповідним заступником голови облдержадміністрації та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

          8. Начальник служби:

     здійснює керівництво  діяльністю  служби,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань

     видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання;

     затверджує положення     про    структурні    підрозділи    і функціональні обов'язки працівників служби;

          9. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб. 

         10. Для  погодженого  вирішення   питань,   що   належать   до компетенції  служби,  в  ній  може  утворюватися колегія у складі  начальника служби (голова колегії), керівників  інших структурних підрозділів  райдержадміністрації  органів   внутрішніх   справ, представників   підприємств,   установ,   організацій,   об'єднань громадян та благодійних організацій.

         Склад дорадчого  органу  затверджується   головою   районної державної адміністрації  за поданням начальника служби.

         Рішення колегії  проводяться   в   життя   наказами начальника служби.

                11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

         Склад цих рад і комісій та положень про них затверджує начальник служби.

          12. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

         Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників служби    затверджуються  головою  районної державної адміністрації.

         Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  районна державна адміністрація.

 

         13. Служба   є  юридичною  особою,  має печатку  із  зображенням  Державного Герба України і своїм найменуванням.

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB