ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації   

 05.03.2013     №  82

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування та архітектури

Токмацької районної державної адміністрації

 

         1. Відділ містобудування та архітектури Токмацької районної державної адміністрації (далі - відділ)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, Управлінню містобудування  та архітектури обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Токмацького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

        

         2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

         3. Основним завданням діяльності відділу є:

         - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

         - аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

         - координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

         - забезпечення додержання вимог законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

         - забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історично-культурних ландшафтів.

 

4. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі у відповідності до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07 липня 2011 року № 108 та зареєстрованого у Мін’юсті України 22 липня 2011 року за № 903/19641, може утворюватись архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

 

         5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

4) здійснює моніторинг:

         реалізації схеми планування території району;

         стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

         забудови та іншого користування територій;

5) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6) вносить пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

         7) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

         8) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських рад та Молочанської міської ради з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         9) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

         10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

         11) координує діяльність:

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

13) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

14) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

15) здійснює оформлення  паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

16) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

17) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

18) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно забудованих об’єктів містобудування;

20) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

21) здійснює організацію проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

22) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історично-культурних ландшафтів;

23) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

24) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

25) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

26) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

27) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків, споруд;

28) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

29) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

30) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

31) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

32) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

33) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

34) здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

         6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

         4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

         7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням відповідного заступника голови райдержадміністрації та за погодженням з начальником Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором району, має печатку із зображенням Державного Герба України, а також є головою архітектурно-містобудівної ради, у разі її створення.

         У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

         9. Начальник відділу:

         1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

         2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

         3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

         4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

         6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

         7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

         8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

         10) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

         10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу  визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

                  

 

 

Перший заступник голови 

районної державної адміністрації                                                                                                         Ю.О.Тищенко

 

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB